Eng
huner-gaz-logo
57. yıl
TEL SÜRME ÜNİTESİ - 24V. Kod: WFM22324
TEL SÜRME ÜNİTESİ - 42V. Kod: WFM22342

WFM22324-WFM22342
BASKI KOLU Kod: TSY00011

TSY00011
BASKI DİŞLİSİ Kod: TSY00010

TSY01007
SÜRÜCÜ DİŞLİ Kod: TSY00008

TSY00008
BASKI MAKARASI Kod: TSY00009

TSY00009
BASKI KAPAĞI Kod: TSY00007

TSY00007
BASKI AYAR VİDASI Kod: TSY00020

TSY00020
TEL KLAVUZU Kod: TSY00028

TSY00028
MOTOR 70W / 200RPM-24V. Kod: TSM247001
MOTOR 70W / 200RPM-42V. Kod: TSM427001

TSM247001-TSM427001
ALUMİNYUM ÜNİTE Kod: TSP00022

TSP00022
TEL MAKARASI
0.8 - 1.0 mm. V KANAL Kod: TSY00001
0.8 - 1.0 mm. U KANAL Kod: TSY00002
1.0 - 1.2 mm. V KANAL Kod: TSY00003
1.0 - 1.2 mm. U KANAL Kod: TSY00004
1.2 - 1.6 mm. V KANAL Kod: TSY00005
1.2 - 1.6 mm. U KANAL Kod: TSY00006

TSY00001